Spolupráce při zajišťování úkolů na úseku požární ochrany
a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

POŽÁRNÍ OCHRANA - NABÍDKA SLUŽEB

Ohňostroj Trutnov


POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB STANOVENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY


ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY V POŽÁRNÍ OCHRANĚ


ZÁKON O POŽÁRNÍ OCHRANĚ

Úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 40/1994 Sb., zákonem č. 203/1994 Sb., zákonem č. 163/1998 Sb., zákonem č. 71/2000 Sb. a zejména zákonem č. 237/2000 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2001.


POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

… právnické osoby, jakož i fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů (dále jen „podnikající fyzické osoby“) zabezpečují plnění povinností vyplývajících pro ně z tohoto zákona, předpisů vydaných na jeho základě nebo z jiných předpisů upravujících povinnosti na úseku požární ochrany (dále jen „předpisy o požární ochraně“) jako nedílnou součást své řídící, hospodářské nebo jiné základní činnosti a neodkladně odstraňují zjištěné nedostatky.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce.


POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím jsou dále povinny

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jsou dále povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, předkládají posouzení požárního nebezpečí ke schválení orgánu státního požárního dozoru před zahájením jimi provozované činnosti.


DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem. Prováděcí právní předpis (vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci) stanoví druhy, obsah a vedení dokumentace požární ochrany.


ŠKOLENÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany.
Povinnost školení zaměstnanců o požární ochraně se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě. Školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro ostatní zaměstnance.
Pro fyzické osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, se školení o požární ochraně zabezpečuje, jestliže tyto osoby vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím, nebo přicházejí do styku s těmito činnostmi.
Prováděcí právní předpis stanoví druhy, obsah, rozsah a lhůty školení zaměstnanců o požární ochraně, jakož i odborné přípravy preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.

Zákon o požární ochraně dále stanoví základní povinnosti fyzických osob, pomoc při zdolávání požárů, výkon státního požárního dozoru, pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, přestupky na úseku požární ochrany atd.


VYHLÁŠKA O POŽÁRNÍ PREVENCI

Vyhláška č. 246/2001 Sb., Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Prováděcí právní předpis zákona o požární ochraně. Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem vydání tj. 29. června 2001.


DALŠÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ POŽADAVKY NA ÚSEKU PO A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ

Přehled vybraných právních a technických předpisů, které doplňují a upravují požadavky na úseku požární ochrany a stanoví podmínky nebo prováděcí pokyny k jejich dosažení.


PRÁVNÍ PŘEDPISY NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍTechnické předpisy

ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.
ČSN ISO 8421-1-8 Požární ochrana – Slovník.
ČSN EN 3-1 (38 9100) Přenosné hasící přístroje – Část 1: Názvy, doby činnosti, zkušební objekty pro třídu požáru A a B.
ČSN EN 3-4 Přenosné hasící přístroje.
ČSN EN 1838 (36 0453) Osvětlení – nouzové osvětlení.
ČSN EN 45 020 Normalizace a související činnosti – Všeobecný slovník.
ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb.
ČSN 01 8013 Požární tabulky.
ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení.
ČSN 07 0703 Plynové kotelny.
ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla.
ČSN 13 0072 Potrubí – Označování potrubí podle provozní tekutiny.
ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení.
ČSN 33 1600 Elektrotechnické předpisy – Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání.
ČSN 33 1610 Elektrotechnické předpisy – Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání.
ČSN 33 2130 Elektrotechnické předpisy – Vnitřní elektrické rozvody.
ČSN 33 3220 Elektrotechnické předpisy – Společná ustanovení pro elektrické stanice.
ČSN 33 3240 Elektrotechnické předpisy – Stanoviště výkonových transformátorů.
ČSN 34 2710 Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace.
ČSN EN 54-1 (34 2710) Elektrické požární signalizace – Část 1: Úvod.
ČSN 34 3085 Elektrotechnické předpisy – Předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách.
ČSN 36 0004 Umělé světlo a osvětlování – Všeobecná ustanovení.
ČSN 38 6405 Plynová zařízení – Zásady provozu.
ČSN 38 6441 Odběrní plynová zařízení na svítiplyn a zemní plyn v budovách.
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Provozovny a sklady.
ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny – Plnění stáčení – Výdejní čerpací stanice.
ČSN 65 0205 Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny – Výrobny a sklady.
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty.
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty.
ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory.
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování.
ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb.
ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení.
ČSN 73 0843 Požární bezpečnost staveb – Objekty spojů a poštovních provozů.
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – Sklady.
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou.
ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb – Navrhování elektrické požární signalizace.
ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže – Základní ustanovení.
ČSN 73 6058 Hromadné garáže – Základní ustanovení.
ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel – Čerpací stanice pohonných hmot – Základní ustanovení.


Nabízím Vám pomoc a spolupráci při zajišťování a plnění povinností na úseku požární ochrany.