Spolupráce při zajišťování úkolů na úseku požární ochrany
a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI - NABÍDKA SLUŽEB

Ohňostroj Trutnov


POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB NA ÚSEKU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI


ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI BOZP


ZÁKONÍK PRÁCE

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce.


ČÁST PÁTÁ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI


PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ PŘI PRÁCIZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE V OBLASTI BOZPOSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY, PRACOVNÍ ODĚVY A OBUV, MYCÍ, ČISTÍCÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY A OCHRANNÉ NÁPOJEPOVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI PRACOVNÍCH ÚRAZECH A NEMOCECH Z POVOLÁNÍŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BOZP


Další povinnost zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnance stanoví zákoník práce a předpisy související, popř. další právní a technické předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


Nabízím Vám spolupráci při zajišťování všech úkolů a činností v oblasti BOZP.